Quản lý sản xuất

Tuỳ mô hình kinh doanh khác nhau, có shop sẽ nhập hàng về bán và có shop sẽ tự sản xuất rồi bán hàng luôn. Nếu mô hình của shop bạn là tự sản xuất, bạn có thể tham khảo mục quản lý sản xuất trên POS

1. Nguyên phụ liệu:

Bước 1: Tạo mới NPL:

Truy cập giao diện xem Nguyên phụ liệu ở mục Sản xuất -> chọn icon + để thêm mới

Bước 2: Thêm thông tin chi tiết của NPL

Tương tự sản phẩm hay mẫu mã, nguyên phụ liệu cũng có các thông tin cơ bản như: mã NPL, tên NPL, danh mục, giá nhập, giá bán, thuộc tính, tồn kho,...

Tại giao diện xem NPL, chọn Thêm mới -> thêm thông tin chi tiết và hình ảnh NPL -> chọn Tạo

Gợi ý: Tham khảo Tạo sản phẩm mới để thêm các thông tin tương tự ở nguyên phụ liệu

Bước 3: Lưu NPL vừa tạo

Tương tự sản phẩm, sau khi tạo xong NPL, danh sách NPL sẽ hiển thị các thông tin cơ bản của tất cả NPL. Giới hạn số lượng ở đây là số lượng bạn cài cảnh báo hết hàng ở từng NPL

2. Nhập/ xuất nguyên phụ liệu:

2.1 Nhập NPL

Tương tự khi nhập Sản phẩm, Nguyên phụ liệu cũng có 3 cách nhập:

  • Nhập hàng lần đầu: là khi bạn điền số lượng/ tồn kho tại giao diện tạo NPL, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu nhập NPL

  • Tạo phiếu nhập hàng: là khi bạn tạo thủ công phiếu nhập ở ngay giao diện Nhập NPL. Lúc này, bạn cần điền thông tin phiếu tương tự lúc điền phiếu nhập sản phẩm.

  • Nhập NPL hàng loạt theo file Excel: chọn Nhập Excel ngay tại giao diện Nhập NPL

Tham khảo Nhập sản phẩm để tạo phiếu nhập NPL

2.2 Xuất NPL

Có 2 cách để tạo phiếu xuất NPL:

  • Nhập file Excel tạo phiếu xuất hàng loạt: tại mục Xuất NPL -> chọn Nhập Excel -> tải lên file Excel chứa các NPL cần xuất đi

  • Tạo phiếu xuất thủ công: tại mục Xuất NPL -> chọn + để tạo phiếu xuất mới

3. Định mức nguyên phụ liệu:

Để sản xuất thành công một sản phẩm, một số nguyên phụ liệu sẽ bị tiêu hao. Mục Định mức NPL cho phép bạn cấu hình số NPL sẽ tiêu hao khi hoàn thành một sản phẩm hoặc mẫu mã nào đó.

Tương tự nhập và xuất NPL, cũng có 2 cách để thêm định mức NPL:

  • Nhập file Excel tạo định mức NPL hàng loạt: tại mục Định mức NPL -> chọn Nhập Excel -> tải lên file Excel chứa các định mức

  • Tạo định mức thủ công: tham khảo các bước sau

Bước 1: Thêm định mức mới

Tại mục Định mức NPL -> chọn + để tạo định mức mới

Bước 2: Thêm sản phẩm dự kiến sản xuất

Tìm kiếm rồi thêm sản phẩm hoặc mẫu mã -> mẫu mã được chọn sẽ hiển thị ở danh sách và bạn có thể thêm nhiều sản phẩm/ mẫu mã cùng lúc nếu chúng có cùng định mức NPL

Đồng bộ định mức cho tất cả mẫu mã: cho phép đồng bộ định mức cho tất cả mẫu mã của sản phẩm bạn đang chọn

Bước 3: Thêm NPL cần dùng

Tìm kiếm và thêm NPL cần dùng -> danh sách sẽ hiển thị các NPL bạn đã chọn -> cấu hình Số lượng tiêu hao của NPL -> chọn Tạo

Lưu ý:

  • Định mức NPL đang chọn sẽ áp dụng cho mỗi sản phẩm bạn chọn trước đó. Nếu bạn chọn 2 sản phẩm và 4 NPL, nghĩa là mỗi sản phẩm sẽ cấu thành từ 4 NPL với số lượng tiêu hao đã chọn

  • Số lượng tiêu hao: số lượng NPL tiêu hao khi sản xuất mỗi sản phẩm đã chọn

Bước 4: Thêm thành công Định mức NPL

Các định mức được thêm thành công sẽ hiển thị ở danh sách tại giao diện Định mức NPL, tại đây có hiển thị cột giá vốn là tổng giá nhập của tất cả NPL được dùng để làm sản phẩm đó.

4. Lệnh sản xuất:

Bước 1: Tạo lệnh sản xuất

Tại mục Sản xuất -> truy cập Lệnh sản xuất -> chọn + để tạo mới

Bước 2: Thêm thông tin sản xuất

Chọn Kho chứa hàng -> chọn Xưởng sản xuất -> chọn tab Sản phẩm -> tìm kiếm và thêm sản phẩm muốn sản xuất -> điền Chi phí gia côngSL sản xuất

Kho chứa hàng: kho sẽ nhận hàng về sau khi sản xuất xong

Xưởng sản xuất: xưởng được thuê gia công sản phẩm

Chi phí gia công/ SP: chi phí gia công bạn phải trả cho xưởng, là chi phí sản xuất của mỗi sản phẩm

Bước 3: Kiểm tra lại định mức NPL và tạo lệnh

Tại tab Định mức NPL, hệ thống sẽ hiển thị số lượng NPL cần dùng để sản xuất các sản phẩm vừa chọn. Thông tin ở đây không thể chỉnh sửa mà được lấy tự động từ Định mức NPL bạn đã tạo. Nếu muốn đỉnh sửa số lượng, bạn có thể quay về mục Định mức NPL để sửa. Nếu không, bạn có thể nhấn Tạo phiếu để hoàn thành lệnh sản xuất.

Last updated