4.1 Hiển thị sản phẩm trực tiếp trên bài quảng cáo

Bạn cũng có thể đăng ký một dạng quảng cáo mới, gắn sản phẩm trực tiếp trên bài quảng cáo.

Ngoài đính kèm sản phẩm trong Tin nhắn chào mừng như mục 4, bạn cũng có thể đăng ký trải nghiệm định dạng quảng cáo mới dưới đây

Link đăng ký: ĐÃ KẾT THÚC ĐĂNG KÝ

Last updated