Kiểm hàng

1. Tạo phiếu kiểm hàng

Bước 1: Chọn mục Sản phẩm -> Kiểm hàng -> Tạo mới

Bước 2: Nhập thông tin phiếu kiểm hàng

Bạn có thể thêm sản phẩm kiểm hàng bằng cách nhập tay hoặc sử dụng chức năng quét mã vạch. Khi sử dụng chức năng quét để thêm sản phẩm thì hãy nhớ lựa chọn danh mục sản phẩmthương hiệu.

Sau đó, nhập các thông tin cơ bản khác

2. Các tùy chọn và lưu ý

Có 2 hình thức kiểm và 3 loại kiểm hàng:

2.1 Kiểm hàng theo mặc định

Tồn kho: Là số lượng sản phẩm tồn trên hệ thống

Sau điều chỉnh: Là số lượng sản phẩm thực tế tại kho

Chênh lệch = Sau điều chỉnh - Tồn kho.

2.2 Kiểm hàng theo Lô-Kệ

Khi kiểm kho theo lô-kệ thì: Tồn kho = SL lô + SL kệ

2.3 Có 3 loại kiểm hàng

Danh mục:danh mục sản phẩm (Xem chi tiết ở mục sản phẩm), lựa chọn danh mục sản phẩm muốn kiểm, bạn sẽ có toàn bộ sản phẩm nằm trong danh mục đó.

Nhà cung cấp: Là đơn vị cung cấp sản phẩm, được bạn tùy chỉnh khi thiết lập sản phẩm.

Thương hiệu: Lựa chọn thương hiệu muốn kiểm, khi đó danh sách sản phẩm sẽ chứa toàn bộ sản phẩm của thương hiệu đó.

Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn hoặc thêm tất cả những sản phẩm chưa có trong phiếu kiểm

Sau khi hoàn thành thì bấm "Lưu".

Last updated