Shopify

Shopify giúp bạn xây dựng cửa hàng Thương mại điện tử. Pancake POS sẽ cung cấp tính năng đồng bộ quản lý danh sách sản phẩm, tồn kho, và đơn hàng từ Shopify về POS để người bán hàng quản lý trên POS

1. Đăng ký tài khoản Shopify partner

Đăng ký Shopify partner tại: https://partners.shopify.com

2. Liên kết Shopify bằng ID và mã bí mật:

Bước 1: Tạo app trên Shopify

Tại view Partner Shopify -> All apps -> Create app

Bước 2: Lưu Client ID và Client secret

Bước 3: Setup app

Điền thông tin mặc định liên kết app với POS:

App URL: https://pos.pages.fm/

Allowed redirection URL(s): https://pos.pages.fm/api/v1/login-shopify

Bước 4: Phân phối app

Thông tin này trong link là ID cửa hàng cần điền trong POS:

Bước 5: Đăng nhập trên Pancake POS

Điền thông tin đã lấy từ Shopify:

 • Shop URL: xem bước 4

 • Client ID và Client secret: xem bước 2

Cấu hình đồng bộ POS với Shopify:

 • Kho: Đơn hàng được đồng bộ từ kênh bán về sẽ mặc định chọn kho hàng này, tồn kho/có thể bán của sản phẩm cũng sẽ được trừ trực tiếp trên kho đã chọn.

 • Đồng bộ tồn kho POS -> Shopify: Số liệu tồn kho sẽ được cập nhật liên tục từ POS với kênh bán để đảm bảo số liệu tồn kho trên các kênh bán chính xác trong trường hợp bạn có nhiều kênh bán.

 • Đồng bộ giá bán POS -> Shopify: Giá sản phẩm sẽ được đồng bộ liên tục từ POS với kênh bán, bạn sẽ chỉ cần thao tác chỉnh sửa giá trên POS mà không cần phải thay đổi trên từng kênh bán.

 • Đồng bộ đơn hàng từ Shopify -> POS: Đơn hàng mới từ kênh bán sẽ được đồng bộ liên tục về POS để Shop quản lý và theo dõi

 • Kho hàng đồng bộ tồn kho POS -> Shopify: Bạn có thể đồng bộ tồn kho tổng của nhiều kho hàng POS với kênh bán.

Lưu ý: Để đồng bộ tồn kho và giá bán từ POS -> Kênh bán bạn cần Liên kết sản phẩm giữa POS và kênh bán

3. Liên kết Shopify bằng Access token:

Bước 1: Truy cập trang https://admin.shopify.com và truy cập vào store của bạn

Bước 2: Tạo app mới trong cửa hàng của bạn

 • Vào Cài đặt -> Ứng dụng và kênh bán -> Phát triển ứng dụng -> Tạo một ứng dụng.

 • Trong cửa sổ bật lên, điền Tên ứng dụng -> chọn tài khoản -> Tạo ứng dụng.

Bước 3: Cấu hình quyền truy cập

Tại mục Tổng quan, chọn Cấu hình phạm vi API quản trị.

Trong mục Phạm vi truy cập API quản trị, bạn cần bật các phạm vi truy cập và nhấn Lưu:

ScopesPermissions required

Đơn hàng

read_orders

write_orders

Sản phẩm

read_products

write_products

Đơn hàng thực hiện của bên thứ ba

read_third_party_fulfillment_orders

write_third_party_fulfillment_orders

Đơn hàng thực hiện đã chỉ định

read_assigned_fulfillment_orders

write_assigned_fulfillment_orders

Đơn hàng thực hiện do thương nhân quản lý

read_merchant_managed_fulfillment_orders

write_merchant_managed_fulfillment_orders

Hàng trong kho

read_inventory

Khách hàng

read_customers

Bước 4: Cài đặt ứng dụng để lấy Access token.

Chọn Cài đặt ứng dụng -> truy cập tab Thông tin xác thực API -> chọn Hiển thị token một lần và copy token đó.

Lưu ý: Admin API access token chỉ hiển thị 1 lần vì lý do bảo mật trên Shopify, bạn cần sao chép và lưu lại để dùng sau này.

Bước 5: Liên kết Shopify với POS

Điền thông tin vừa lấy được từ Shopify để kết nối với POS

 • Kho: Đơn hàng được đồng bộ từ kênh bán về sẽ mặc định chọn kho hàng này, tồn kho/có thể bán của sản phẩm cũng sẽ được trừ trực tiếp trên kho đã chọn.

 • Đồng bộ tồn kho POS -> Shopify: Số liệu tồn kho sẽ được cập nhật liên tục từ POS với kênh bán để đảm bảo số liệu tồn kho trên các kênh bán chính xác trong trường hợp bạn có nhiều kênh bán.

 • Đồng bộ giá bán POS -> Shopify: Giá sản phẩm sẽ được đồng bộ liên tục từ POS với kênh bán, bạn sẽ chỉ cần thao tác chỉnh sửa giá trên POS mà không cần phải thay đổi trên từng kênh bán.

 • Đồng bộ đơn hàng từ Shopify -> POS: Đơn hàng mới từ kênh bán sẽ được đồng bộ liên tục về POS để Shop quản lý và theo dõi

 • Kho hàng đồng bộ tồn kho POS -> Shopify: Bạn có thể đồng bộ tồn kho tổng của nhiều kho hàng POS với kênh bán.

Last updated