Cấu hình hoa hồng

Để cấu hình hoa hồng bạn hãy làm theo các bước sau

Bước 1: Chọn mục Cấu hình -> Cấu hình hoa hồng -> Tạo mới

Bước 2: Tạo 1 cấu hình hoa hồng(cấu hình cha)

Trong cấu hình hoa hồng cha có thể bao gồm nhiều cấu hình con

Bạn hãy nhập tên cấu hình và thêm các nhân viên để áp dụng cho cấu hình này

Bước 3: Cài đặt cấu hình con

Bạn hãy nhập tên cấu hình con. Sau đó, hãy lựa chọn dạng nhân viên. Nếu các nhân viên bạn đã thêm thuộc dạng nhân viên này thì khi đó mới tính hoa hồng.

Có 5 dạng tính cấu hình hoa hồng:

  • Cấu hình hoa hồng theo nguồn: Chỉ những đơn hàng thuộc nguồn đơn mà bạn đã cài đặt mới được áp dụng cấu hình hoa hồng này

  • Cấu hình hoa hồng theo công thức: POS đã cung cấp cho bạn các mục tính toán. Dựa vào cách tính hoa hồng của cửa hàng, bạn có thể tùy chỉnh công thức sao cho phù hợp.

  • Cấu hình hoa hoa hồng theo giá trị đơn hàng: Bạn sẽ cài đặt mức hoa hồng trên giá trị đơn hàng.

  • Cấu hình hoa hồng theo danh mục sản phẩm: Bạn sẽ phải lựa chọn danh mục sản phẩm. Nhân viên lên đơn có sản phẩm thuộc danh mục này thì sẽ được hưởng hoa hồng theo cấu hình mà bạn đã cài đặt.

  • Cấu hình hoa hồng theo hình thức bán sỉ/lẻ: Hoa hồng sẽ được tính theo doanh thu của đơn hàng, bạn chỉ cần cấu hình mức hoa hồng trên doanh thu.

Có 3 cách tính hoa hồng: Tính theo giá trị phần trăm, giá trị VNĐ và tính theo mức

Trong đó

Tính theo mức: Bạn có thể cài đặt nhiều mức giá trị khác nhau. Khi giá trị đơn hàng hoặc doanh thu đạt đủ mức mà bạn cài đặt, thì cấu hình hoa hồng sẽ được kích hoạt.

Sau khi hoàn thành, hãy bấm Đồng ý để hoàn thành thiết lập và bấm Lưu để lưu cấu hình.

Bạn cũng có thể thêm các cấu hình hoa hồng con khác khi bấm thêm mới

Last updated