Liên kết Facebook với Pancake ID

Điều kiện để bạn có thể liên kết thành công Pancake ID với Facebook đó là tài khoản Facebook chưa từng được sử dụng để truy cập Pancake và bạn nên đăng nhập Facebook trước khi vào cấu hình liên kết.

Bước 1: Đăng nhập POS

Bạn cần truy cập https://pos.pancake.vn/account -> chọn Liên kết với tài khoản Facebook

Bước 2: Đăng nhập Facebook

Bạn cần chọn tài khoản Facebook để đăng nhập

Bước 3: Cấp quyền truy cập

Tương tự đối với Instagram

Bước 4: Liên kết thành công

Last updated