Gộp cửa hàng

1. Tích hợp Page:

Nếu đang có nhiều page cùng bán cho 1 cửa hàng, bạn có thể chọn Tích hợp page để gộp các shop lại và quản lý trong 1 cửa hàng.

Bước 1: Truy cập POS

Bạn cần truy cập POS -> Bảng điều khiển -> chọn Tích hợp page

Bước 2: Chọn page muốn tích hợp

Chọn page bạn muốn tích hợp -> chọn có gộp dữ liệu hay không -> chọn Cập nhật

Lưu ý: Nếu chọn Gộp shop không gộp dữ liệu, thông tin các đơn hàng của từng page trước đó sẽ không xuất hiện. Dữ liệu kể từ lúc bạn tích hợp 2 page mới xuất hiện trong cửa hàng này.

Bước 3: Truy cập cửa hàng

Sau khi gộp page thành công bạn có thể truy cập cửa hàng để quản lý đơn hàng.

Gợi ý: Bạn có thể chỉnh sửa tên và hình ảnh cửa hàng ở mục Sửa thông tin

2. Bỏ gộp page:

Nếu muốn bỏ tích hợp page, bạn chỉ cần vào lại phần tích hợp và bỏ chọn page rồi nhấn Cập nhật.

Lưu ý: Khi bỏ tích hợp 1 page nào đó khỏi cửa hàng, các dữ liệu như sản phẩm, đơn hàng, kho,... của page sẽ trống.

Last updated