Kết nối ĐVVC

1. Đã có tài khoản vận chuyển:

Bước 1: Tại mục Cấu hình, chọn Đối tác vận chuyển -> chọn Đơn vị vận chuyển.

Tài khoản ở đây là tài khoản mà bạn đã đăng ký tại website của các ĐVVC. Bạn có thể kết nối cùng lúc với nhiều ĐVVC, và cũng có thể kết nối nhiều tài khoản của cùng một ĐVVC.

Bước 2: Điền thông tin tài khoản để kết nối với ĐVVC

Nếu bạn chưa biết lấy thông tin tài khoản ở đâu và liên kết như thế nào thì ở dưới nút Kết nối đều có hướng dẫn theo từng ĐVVC.

2. Chưa có tài khoản vận chuyển:

Bước 1: Đắng ký tài khoản vận chuyển với ĐVVC:

Nếu chưa đăng ký tài khoản của ĐVVC bạn muốn kết nối, bạn có thể đăng ký ngay tại giao diện này của Pancake POS.

Tuỳ từng ĐVVC, bạn có thể đăng kí ngay tại giao diện của POS hoặc hệ thống sẽ điều hướng bạn đến trang của đối tác vận chuyển:

Bước 2: Liên kết tài khoản vận chuyển tại giao diện cấu hình ĐVVC ở POS:

Last updated