Tài khoản

Tài khoản dùng để đăng nhập POS cũng như các sản phẩm khác của hệ sinh thái Pancake

Tài khoản Facebook

Bạn có thể đăng nhập POS dễ dàng bằng tài khoản Facebook mà không cần đăng ký tài khoản mới. Bạn sẽ cần cấp cho POS một số quyền liên quan để đồng bộ thông tin.

Tài khoản Pancake ID

Bạn sẽ cần tạo Pancake ID bằng email và mật khẩu để có thể đăng nhập và sử dụng toàn bộ các sản phẩm của Pancake một cách dễ dàng. Tài khoản Pancake ID có thể liên kết và gỡ liên kết với tài khoản Facebook để đảm bảo thông tin được lưu trữ an toàn trong trường hợp tài khoản Facebook có vấn đề.

Last updated