Tiktok Shop

Bước 1: Chọn kênh bán

Để kết nối kênh bán, bạn truy cập Cấu hình -> Sàn thương mại điện tử -> chọn Tiktok Shop -> Thêm kết nối

Bước 2: Cài đặt đồng bộ Tiktok Shop với kho hàng ở POS:

  • Kho: Đơn hàng được đồng bộ từ kênh bán về sẽ mặc định chọn kho hàng này, tồn kho/có thể bán của sản phẩm cũng sẽ được trừ trực tiếp trên kho đã chọn.

  • Đồng bộ tồn kho POS -> Tiktok: Số liệu tồn kho sẽ được cập nhật liên tục từ POS với kênh bán để đảm bảo số liệu tồn kho trên các kênh bán chính xác trong trường hợp bạn có nhiều kênh bán.

  • Đồng bộ giá bán POS -> Tiktok: Giá sản phẩm sẽ được đồng bộ liên tục từ POS với kênh bán, bạn sẽ chỉ cần thao tác chỉnh sửa giá trên POS mà không cần phải thay đổi trên từng kênh bán.

  • Đồng bộ đơn hàng từ Tiktok -> POS: Đơn hàng mới từ kênh bán sẽ được đồng bộ liên tục về POS để Shop quản lý và theo dõi

Lưu ý: Để đồng bộ tồn kho và giá bán từ POS -> Kênh bán bạn cần Liên kết sản phẩm giữa POS và kênh bán

Bước 3: Đăng nhập tài khoản Tiktok Shop

Bước 4: Uỷ quyền cho Pancake POS nhận các thông tin từ Tiktok Shop

Bước 5: Cấu hình nâng cao

Chọn cửa hàng để cấu hình nâng cao

  • Trạng thái nhận mã vận đơn:

  • Kho hàng đồng bộ tồn kho POS -> Tiktok: Bạn có thể đồng bộ tồn kho tổng của nhiều kho hàng POS với kênh bán.

  • Danh sách sản phẩm không đồng bộ: Bạn có thể thêm các sản phẩm không muốn đồng bộ giá bán và tồn kho giữa POS với kênh bán.

Last updated