Gửi đơn sang ĐVVC

1. Gửi đơn hàng loạt:

Khi tạo đơn hàng hay xem đơn đã lưu, bạn đều có thể sửa thông tin vận chuyển của đơn. Tính năng này sử dụng khi bạn không chọn Tự động gửi hàng sang ĐVVC ở chi tiết từng đơn hàng

Bước 1: Chọn các đơn hàng muốn cập nhật nhanh

Truy cập giao diện xem Đơn hàng -> tick chọn các đơn -> chọn Cập nhật nhanh

Bước 2: Chọn hình thức cập nhật

Chọn hình thức cập nhật -> thêm lựa chọn sau khi cập nhật (nếu có) -> thêm cấu hình hình thức cập nhật -> chọn Cập nhật

Lưu ý: Hình thức cập nhật Gửi đơn hàng sang ĐVVC sẽ chỉ hiển thị lựa chọn gửi hàng sang các ĐVVC mà bạn đã liên kết tài khoản ở Cấu hình vận chuyển

Bước 3: Thêm/ xoá đơn hàng đã chọn

Sau khi cấu hình ở bước 2, bạn có thể chọn cập nhật để hoàn tất. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu thêm/ xoá đơn hàng đã chọn, bạn có thể chỉnh sửa mà không cần bắt đầu lại từ bước chọn đơn hàng.

Xoá đơn hàng: tại danh sách đơn hàng, bạn chỉ cần nhấn X ở đơn bạn muốn bỏ cập nhật

Thêm đơn hàng: tại thanh tìm kiếm, nhập mã đơn hàng bạn muốn thêm -> nhấn Enter để thêm đơn

Cuối cùng, dù thêm/xoá đơn hay không thì bạn cũng cần chọn Cập nhật để hoàn tất thao tác

2. Gửi đơn tự động:

Khi chọn Tự động gửi đơn sang ĐVVC, khi lưu đơn xong, hệ thống sẽ gửi đơn sang bên ĐVVC và bạn chỉ cần gửi hàng khi shipper đến lấy. Khi không chọn option này, việc bạn chọn ĐVVC chỉ để POS hiển thị giá và cập nhật trạng thái bưu gửi.

Truy cập giao diện xem chi tiết đơn hàng -> chọn Tự động gửi đơn sang ĐVVC -> thêm cấu hình dịch vụ vận chuyển -> Lưu đơn

Last updated