Phân công đơn hàng

1. Tự động phân công nhân viên

1.1 Phân công cho nhân viên tạo và nhân viên xác nhận đơn

 • Tự động phân công cho người tạo đơn: Đơn hàng tạo thủ công (từ bất kỳ nguồn nào) sẽ được phân công cho chính người tạo đơn đó. Đối với đơn hàng hệ thống khi chưa được phân công cho ai, người nào sửa đầu tiên sẽ phân công cho người đó.

 • Tự động phân công cho người xác nhận đơn hàng: Đối với đơn hàng tạo thủ công hoặc đơn tự động, nếu chưa được phân công cho ai, hệ thống sẽ tự động phân công cho người xác nhận đơn.

Lưu ý: Khi cả hai tùy chọn này được bật, ngay cả khi có người đã được phân công, đơn hàng vẫn chưa được xác nhận. Trong trường hợp này, người xác nhận cuối cùng sẽ được chỉ định làm người phân công cho đơn hàng đó.

1.2 Tự động phân công đơn hàng

1.2.1 Điều kiện tự động phân công:

Trong đó:

 • Chỉ có những nhân viên có quyền truy cập trang Facebook được phân công cho các đơn hàng từ cửa hàng. Nếu một nhân viên không có quyền truy cập trang, họ sẽ không được phân công đơn từ cửa hàng đó.

 • Đồng thời, chỉ những đơn hàng được gắn thẻ thuộc danh sách thẻ bạn đã cài đặt mới sẽ được hệ thống tự động phân công cho nhân viên. Những đơn hàng không thuộc danh sách thẻ này sẽ không được tự động phân công.

1.2.2 Cấu hình tự động phân công:

Trong đó:

 • Chế độ chia: Hệ thống có thể phân công đơn hàng lần lượt cho từng nhân viên hoặc ưu tiên cho những nhân viên đang được phân công ít hơn so với những nhân viên khác.

 • Phân công lại sau 1 khoảng thời gian: Nếu một đơn hàng đã được phân công nhưng không được xử lý sau một khoảng thời gian nhất định, nó sẽ tự động được chuyển giao cho một nhân viên khác.

Cấu hình phân công theo bộ phận/nhân viên:

 • Khi chưa bật option phân công theo bộ phận, hệ thống sẽ tự động phân công theo nhân viên

 • Khi bật option phân công theo bộ phận,hệ thống sẽ tự động phân công theo bộ phận, bạn sẽ phải chọn bộ phận bạn muốn phân công

Cấu hình phân công ngoài giờ làm việc:

Trước hết bạn hãy cài đặt giờ làm việc và ngày nghỉ

Trong trường hợp này, những khung giờ nằm ngoài thời gian làm việc đã được bạn cài đặt và thuộc những ngày nghỉ sẽ được coi là ngoài giờ làm việc.

Bạn có thể chọn nhân viên hoặc bộ phận (phụ thuộc vào tùy chọn "Phân công theo bộ phận") để thực hiện việc phân công đơn hàng.

1.3 Tự động phân công theo nguồn/thẻ đơn hàng

Lựa chọn nguồn/thẻ đơn hàng, Nhân viên phân công, Bộ phận phân công để hoàn tất cấu hình.

Lưu ý: Cấu hình này sẽ có ưu tiên cao hơn những cấu hình nhân viên, bộ phận ở mục trên.

1.4 Phân công cho maketer

Trong phần này, bạn có thể thêm Post ID của bài viết và chỉ định Marketer cho nó. Nếu không thêm cấu hình thủ công này, hệ thống sẽ tự động phân công cho người tạo bài viết.

1.5 Phần công nhân viên chăm sóc khách hàng (CSKH)

2. Ẩn đơn hàng

 • Khi bật giới hạn quyền xem đơn hàng: Nhân viên chỉ có thể xem những đơn hàng mà họ được phân công. Nếu nhân viên đó được cấp quyền phân công trong cấu hình nhân viên, họ sẽ có thể xem tất cả đơn hàng.

 • Bạn cũng có thể chọn khóa đơn hàng. Trong trường hợp này, những đơn hàng bị khóa sẽ không thể truy cập nếu người dùng không có quyền phân công.

 • Ngoài ra, bạn cũng có thể cấu hình các thông tin đơn hàng mà bộ phận phụ trách. Khi đó, nhân viên sẽ không thể xem những đơn hàng có thông tin nằm ngoài danh sách mà bạn đã cài đặt.

Last updated