Cửa hàng

Cửa hàng giúp bạn quản lý toàn bộ hoạt động bán hàng của mình một cách dễ dàng và hiệu quả

Cửa hàng mặc định

Khi bạn đăng nhập lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự động tạo các cửa hàng tương ứng với các pages Facebook mà bạn là quản trị viên và các kênh bán được thêm vào Pancake trước đó. Bạn có thể gộp/tách page và cửa hàng phù hợp với nhu cầu của mình.

Cửa hàng mới

Bạn có thể tự tạo riêng các cửa hàng mới hoàn toàn hoặc sao chép từ cửa hàng sẵn có tuỳ theo nhu cầu của mình.

Last updated