Đơn hàng tự động

1. Các nguồn tạo đơn hàng tự động

1.1 Tự động tạo đơn với Comments, inbox, Livestreams

Đơn hàng sẽ được hệ thống tạo tự động khi bắt được comment trên bài viết, inbox trên page và keyword trong livetream. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào những điều kiện, thuộc tính mà bạn cài đặt. Nếu không thỏa mãn điều kiện thì cũng không thể tạo đơn hàng.

1.2 Tự động tạo đơn hàng trên pages

Bạn sẽ cần phải thêm các pages của bạn vào mục này. Khi đó, đơn hàng sẽ được tạo tự động khi page của bạn nhận được inbox, và thông tin đạt đủ điều kiện tạo đơn.

Cách thêm page vào cửa hàng của bạn:

Chọn mục: Bảng điều khiển -> Chọn mục 3 chấm -> Tích hợp page

Khi đó bạn sẽ tìm kiếm page của mình và thêm vào cửa hàng

1.3 Tự động tạo đơn theo bài viết chỉ định

Ở đây bạn nhập ID bài viết của bạn và Thêm. Khi này, hệ thống sẽ tự động tạo đơn hàng với những comments trên bài viết của bạn. Hãy nhớ rằng comments phải thỏa mãn điều kiện thì hệ thống mới tự động tạo đơn.

2. Các điều kiện tạo đơn hàng tự động

2.1 Điều kiện theo keyword

Trong đó:

  • Điều kiện tiền tố của bình luận: Có nghĩa là bạn sẽ tạo tiền tố của bình luận. Nếu tiền tố là A thì khi khách hàng cần comment A-mã sp thì hệ thống mới tự động tạo đơn.

  • Danh mục không gộp đơn tự động: Khi bạn thêm danh mục vào phần này thì những sản phẩm thuộc danh mục này sẽ không được gộp đơn với những sản phẩm thuộc danh mục khác. Chỉ những sản phẩm thuộc danh mục này mới được gộp đơn với nhau.

Đơn hàng sẽ tự động tạo đơn, khi hệ thống bắt được những keyword của sản phẩm mà ta đã thêm vào từ trước. Hình dưới đây là cách thêm keyword vào sản phẩm.

2.2 Điều kiện theo số điện thoại

Trong đó:

  • SĐT seeding: Có nghĩa là những khách hàng này sẽ không được tạo đơn hàng.

  • SĐT chặn tạo đơn tự động: Khi bạn thêm số điện thoại vào mục này thì những khách hàng có số điện thoại này sẽ không được tạo đơn tự động

Đơn hàng sẽ không được tự động tạo khi khách hàng không cung cấp số điện thoại

3. Tự động gửi tin nhắn khi có đơn hàng tự động

Trong đó

  • Tùy chọn thời gian xóa form: Sau số ngày mà bạn cấu hình, nếu đơn hàng không được xác nhận bởi khách hàng hoặc shop, đơn đó sẽ bị hủy.

  • Gửi form FB xin địa chỉ khách hàng: Nếu POS đã gửi form xác nhận đơn đặt hàng, thì không cần phải gửi thêm form xin địa chỉ.

  • Cấu hình thông báo hết hàng: Khi tạo đơn hàng tự động cho khách, nếu sản phẩm hết hàng, hệ thống sẽ tự động gửi một thông báo cho khách hàng.

Last updated