Đồng bộ LarkSuite

1. Liên kết Lark với POS

Bước 1: Cài đặt ứng dụng trên Lark

Tại ứng dụng Lark, truy cập Workplace -> thêm Pancake

Bước 2: Đăng nhập POS trên Lark

Bước 3: Cài đặt Lark trong cửa hàng

Sau khi đăng nhập thành công -> truy cập Cấu hình ứng dụng và cài đặt Đồng bộ Lark Suite

Bước 4: Cấu hình bảng đồng bộ từ POS qua Lark

Từ bước này trở đi, tài khoản Lark của bạn đã được liên kết thành công với POS, bạn có thể cấu hình đồng bộ thông tin ngay ở ứng dụng Lark hoặc trên POS

Lưu ý:

  • Không đổi tên và format của cột đồng bộ từ POS

  • Có thể đổi tên bảng và thêm cột

  • Có thể ẩn cột hoặc thay đổi vị trí cột

2. Đồng bộ thông tin từ POS về Lark

2.1. Đồng bộ tự động:

Sau khi liên kết POS với Lark theo mẫu thông tin đã chọn, hệ thống sẽ tự động đồng bộ thông tin kể từ thời điểm liên kết với khoảng cách mỗi lần như bạn cấu hình.

2.2. Đồng bộ thủ công

Tuy nhiên, bạn có thể đồng bộ thủ công cả thông tin từ trước khi liên kết, chọn khoảng thời gian và nhấn liên kết để bắt đầu đồng bộ:

Last updated