Kết nối Zalo Cloud

Website: https://zalo.cloud/zns

1. Khớp tham số trên ZNS và POS

Bước 1: Đăng nhập/ đăng ký tài khoản ZNS Cloud

https://zalo.cloud/zns

Bước 2: Khớp tham số trên ZNS và POS

Truy cập Dịch vụ ZNS tại mục Công cụ

Tạo nội dung và thêm Nội dung bảng (Lưu ý tham số phần này lấy từ tham số trên POS)

Gợi ý: Tham số của Mẫu ZNS Cloud tạo mới ở phần này lấy từ Tham số trên POS

Lưu ý:

  • Cài đặt tham số Zalo ZNS template tương ứng với từ khóa của Pancake POS để đồng bộ dữ liệu.

  • Các giá trị liên quan đến tiền thì để giá trị Nhãn tùy chỉnh

2. Kết nối tài khoản Zalo Cloud trên POS

Truy cập vào Pancake POS -> Chọn cấu hình -> Cấu hình ứng dụng -> Kết nối Zalo ZNS Cloud

Đăng nhập liên kết bằng ID và Khóa bí mật

3. Kết nối tài khoản Zalo Cloud

Bước 1: Đăng nhập Zalo for developers

Nếu chưa có bạn vui lòng đăng ký Zalo Cloud.

Bước 2: Truy cập vào ứng dụng để lấy ID Cloud

Chú ý: Nếu chưa có ứng dụng liên kết, chọn Thêm ứng dụng mới

Thêm ứng dụng mới

Bước 3: Xác thực domain

Chọn Xác thực Domain-> Điền https://pos.pages.fm/

Bước 4: Điền call back URL

Chọn Official Account -> chọn Thiết lập chung -> Điền call back URL

https://pos.pages.fm/api/v1/zalov4/callback

Bước 5: Cấu hình Official Account API

Chọn Đăng ký API Official Account => chọn Official Account API, cài đặt theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Bước 6: Liên kết với POS

Lấy Mã ID và Mã bảo mật ở mục Cài đặt -> Copy hai mã này để nhập vào POS

Bước 7: Kết nối thành công

Trạng thái của ứng dụng phải là Đã xác thực.

Nếu đã xác thực tài khoản Zalo OA trước đó rồi thì trạng thái sẽ auto chuyển thành đã xác thực khi điền xong ID ứng dụngkhóa bí mật

Để kết nối Zalo Cloud, bạn cần được xác thực Zalo OA (Tài khoản Official Account) phải được xác thực mới có thể sử dụng tính năng này. Xem hướng dẫn tại đây.

4. Cấu hình thông báo Zalo ZNS

Tại mục Cấu hình trên POS -> chọn Cấu hình thông báo -> chọn Zalo ZNS/ SMS

Sau khi liên kết tích hợp ứng dụng Zalo ZNS Cloud, ta cấu hình mẫu tin nhắn ở cấu hình tin nhắn. Truy cập Cấu hình tin nhắn Pancake để tham khảo cách cấu hình mẫu tin nhắn gửi qua Zalo OA.

Last updated