Sản phẩm cấu thành

Khi bán sản phẩm được cấu thành từ nhiều sản phẩm con khác nhau, nhưng vẫn bán lẻ cả sản phẩm con, bạn có thể cấu hình mỗi sản phẩm con là một mẫu mã riêng và sau đó kết hợp chúng lại thành một sản ph

Bước 1: Chọn mẫu mã được tạo từ các sản phẩm cấu thành

Truy cập Sản phẩm -> chọn tab Mẫu mã -> chọn mẫu mã

Bước 2: Thêm sản phẩm cấu thành

Mỗi mẫu mã đều được cấu hình chi tiết giống như sản phẩm. Tuy nhiên, có thêm mục 'Sản phẩm cấu thành' trong đó bạn có thể tìm kiếm và thêm các mẫu mã khác để tạo thành sản phẩm cấu thành cho mẫu mã đang xem.

Lưu ý: Khi lên đơn có mẫu mã được tạo từ nhiều mẫu mã khác, số lượng có thể bán và tồn kho ở từng mẫu mã cũng sẽ thay đổi.

Last updated