Kho hàng

Kho hàng giúp bạn quản lý hoạt động xuất nhập, bán hàng độc lập trên cùng 1 cửa hàng

Gợi ý: Bạn nên cấu hình kho hàng đầu tiên khi bắt đầu bán hàng. Các cấu hình như nhân viên, sản phẩm, kênh bán sẽ cần có kho hàng để cấu hình chính xác.

Last updated