Thêm/xoá kho hàng

Bạn có thể thêm mới hoặc xoá một hoặc nhiều kho hàng tuỳ theo nhu cầu

1. Thêm mới kho hàng

Để tạo 1 kho hàng mới, bạn cần truy cập mục Cấu hình, chọn Cấu hình kho và tạo mới.

Tạo kho hàng mới

2. Xoá kho hàng

Để xoá kho hàng bạn cần chọn Kho muốn xoá -> Xoá kho

Chọn kho muốn xoá -> Xoá kho

Xoá kho: Hành động không thể hoàn tác này sẽ xoá vĩnh viễn thông tin kho hàng, cấu hình kho và tồn kho của các sản phẩm thuộc kho.

Last updated