Nhân viên

1. Thêm nhân viên

Bạn có thể thêm nhân viên theo 4 cách:

  • Email: Nhập địa chỉ email để thêm nhân viên, áp dụng khi họ đăng nhập vào POS bằng Pancake ID được đăng ký với email.

  • Số điện thoại: Nhập số điện thoại để thêm nhân viên, áp dụng khi họ đăng nhập vào POS bằng Pancake ID được đăng ký với số điện thoại.

  • Facebook ID: Nhập Facebook ID của nhân viên, áp dụng khi họ đăng nhập vào POS bằng tài khoản Facebook. Thông tin này nhân viên của bạn có thể xem tại đây.

  • Tên đăng nhập: Nhập username để thêm nhân viên, áp dụng khi họ đăng nhập POS với Pancake ID. Thông tin này có thể xem và chỉnh sửa ở mục Thay đổi thông tin

Ngoài ra bạn có thể tự động thêm nhân viên có vai trò trên trang Facebook

2. Phân quyền nhân viên

2.1 Phân quyền theo bộ phận:

  • Nếu bạn chọn bộ phận cho nhân viên đó, hệ thống sẽ tự động phân quyền cho nhân viên theo mặc định của từng bộ phận.

  • Nếu không chọn bộ phận cho nhân viên đó, bạn có thể tuỳ chỉnh các quyền theo ý muốn.

Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa xong bạn cần Lưu lại các thay đổi

2.2 Phân quyền theo kho hàng:

Khi chọn kho hàng, bạn có thể xem và sửa các quyền của nhân viên trên kho đã chọn.

Gợi ý: Khi bạn bỏ trống mục kho hàng, màn hình sẽ hiển thị quyền của nhân viên trên tất cả các kho.

Lưu ý: Sau khi chỉnh sửa xong bạn cần Lưu lại các thay đổi

2.3 Thời gian làm việc

Bạn có thể cấu hình thời gian làm việc cho từng nhân viên. Nhân viên chỉ có thể truy cập cửa hàng trong thời gian làm việc đã được cấu hình

3. Xoá nhân viên

Bạn có thể xoá nhân viên khỏi cửa hàng của mình theo cách sau:

Lưu ý: Với những nhân viên vừa có quyền trên trang Facebook vừa có quyền trên Cửa hàng bạn cần xoá nhân viên khỏi trang Facebook trước khi xoá ở Cửa hàng

Last updated