In sản phẩm

Khi truy cập danh sách đơn hàng, bạn có thể xem cả sản phẩm đã từng lên đơn. Tại mục In sản phẩm, bạn có thể in hoặc xuất file Excel danh sách đó.

Bước 1: Truy cập danh sách đơn hàng

Bước 2: Xem danh sách sản phẩm và lịch sử in:

Tại đây, bạn có thể xem thống kê, chi tiết và xem lịch sử in danh sách đó:

Khi danh sách không thể hiện đủ hoặc hiển thị thừa những thông tin bạn không cần, bạn có thể cấu hình các cột thông tin của sản phẩm trong danh sách:

Last updated