Đăng nhập bằng Facebook

Để sử dụng Pancake POS bằng cách đăng nhập với Facebook, bạn nên đăng nhập vào tài khoản Facebook trên trình duyệt trước rồi mới truy cập Pancake POS.

Bước 1: Chọn "Đăng nhập với Facebook"

Bước 2: Liên kết Pancake với Facebook cá nhân

Bước 3: Cấp quyền truy cập

Tương tự đối với Instagram

Bước 4: Truy cập vào cửa hàng

Last updated