Bộ phận

1. Thêm bộ phận

Truy cập Cấu hình bộ phận -> chọn Thêm mới -> điền thông tin của bộ phận -> Lưu bộ phận

Gợi ý: Bộ phận mặc định là bộ phận sẽ mặc định chọn cho nhân viên khi nhân viên mới được thêm vào cửa hàng (nếu chưa chọn bộ phận trước đó)

2. Cấu hình bộ phận

2.1 Thời gian làm việc

Bạn có thể cấu hình thời gian làm việc của bộ phận. Các nhân viên thuộc bộ phận sẽ chỉ có thể truy cập cửa hàng trong thời gian làm việc.

2.2 Nhân viên thuộc bộ phận

Bạn có thể thêm các nhân viên vào bộ phận. Các nhân viên sẽ áp dụng các cấu hình quyền chung của cả bộ phận. Bạn có thể sửa quyền riêng cho từng nhân viên.

Ngoài ra bạn có thể sửa quyền trên các kho cho từng nhân viên. Mặc định sẽ lấy theo quyền chung

2.3 Kho thuộc bộ phận

Bạn có thể thêm các kho vào bộ phận, nhân viên thuộc bộ phận A sẽ chỉ có thể thao tác trên các kho thuộc bộ phận A. Mặc định sẽ chọn toàn bộ các kho.

Ngoài ra bạn có thể sửa quyền thao tác của các nhân viên thuộc bộ phận trên từng kho hàng. Mặc định sẽ lấy theo quyền chung. Bạn có thể sửa quyền riêng cho theo từng kho hàng.

2.4 Giới hạn bộ phận

Bạn có thể cấu hình các giới hạn cho bộ phận. Mặc định sẽ không giới hạn

  • Các trạng thái đơn hàng có thể cập nhật: Nhân viên chỉ có thể cập nhật đơn hàng có trạng thái thuộc bộ phận của họ

  • Các trạng thái đơn hàng có thể xem: Nhân viên chỉ có thể xem đơn hàng có trạng thái thuộc bộ phận

  • Các danh mục sản phẩm có thể xem: Nhân viên thuộc bộ phận sẽ chỉ nhìn thấy đơn hàng, sản phẩm, nhập - xuất, thu chi, báo cáo liên quan đến các sản phẩm thuộc danh mục đó. Bỏ trống để chọn tất cả danh mục.

  • Nguồn đơn thuộc bộ phận: Nhân viên thuộc bộ phận chỉ có thể xem, cập nhật và tạo đơn hàng có nguồn thuộc bộ phận.

  • Thẻ thuộc bộ phận: Nhân viên thuộc bộ phận chỉ có thể gắn/ gỡ thẻ có trong bộ phận.

  • ĐVVC thuộc bộ phận: Nhân viên thuộc bộ phận chỉ có thể xem đơn hàng có ĐVVC thuộc bộ phận.

  • Nhà cung cấp thuộc bộ phận: Nhân viên thuộc bộ phận chỉ có thể xem phiếu nhập có nhà cung cấp thuộc bộ phận.

  • Ẩn thông tin khách hàng của đơn hàng: Nhân viên thuộc bộ phận không thể xem tên và địa chỉ của khách hàng trong đơn

  • Cho phép sửa thẻ và ghi chú với trạng thái không có quyền: Nhân viên thuộc bộ phận có thể sửa thẻ và ghi chú với trạng thái không có quyền

  • Ẩn số điện thoại: Nhân viên thuộc bộ phận không thể xem số điện thoại của khách hàng

2.5 Quyền trên cửa hàng

Bạn có thể cấu hình quyền của bộ phận trên cửa hàng, quyền này sẽ áp dụng cho toàn bộ nhân viên thuộc bộ phận trừ những nhân viên được cấu hình Quyền riêng

2.6 Quyền trên kho hàng

Bạn có thể cấu hình quyền của bộ phận trên các kho hàng, quyền này sẽ áp dụng cho toàn bộ nhân viên thuộc bộ phận trừ những nhân viên được cấu hình Quyền riêng

3. Xoá bộ phận

Bạn có thể xoá bộ phận tại đây:

Last updated