Bán sỉ

Bán sỉ sẽ là cấu hình nâng cao trong khi bạn thiết lập sản phẩm

1. Cấu hình điều kiện giá bán sỉ

Chọn mục Cấu hình -> Cấu hình ứng dụng -> Cài đặt Cấu hình bán sỉư

  • Khi lựa chọn option đầu tiên: Giá bán sỉ mà bạn đã thiết lập ở trên sẽ được kích hoạt khi số lượng sản phẩm lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt

  • Khi lựa chọn option thứ 2: Giá bán sỉ được áp dụng cho 1 loại mẫu mã và sẽ được kích hoạt khi SL mẫu mã lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt.

  • Khi lựa chọn option thứ 3 : Giá bán sỉ được áp dụng với 1 số đơn hàng có gắn thẻ mà bạn cài đặt ở đây

Tương tự như vậy khi bạn chọn option thứ 5, bạn sẽ chọn thẻ khách hàng áp dụng giá sỉ.

  • Khi lựa chọn option thứ 4: Giá bán sỉ sẽ được áp dụng cho một sản phẩm và bao gồm tất cả các mẫu mã của sản phẩm đó. Giá bán sỉ sẽ được kích hoạt khi số lượng sản phẩm đạt đủ giá trị đặt, tức là lớn hơn hoặc bằng giá trị bạn đã thiết lập.

2. Thiết lập giá bán sỉ

Bước 1: Thiết lập sản phẩm

Chọn mục Sản phẩm -> Tạo mới

Xem hướng dẫn ở mục sản phẩm ở phần trước để xem chi tiết

Hoặc bạn cũng có thể thiết lập giá bán sỉ của những sản phẩm cũ: Chọn mục Sản phẩm -> Chọn sản phẩm mà bạn muốn

Bước 2: Cài đặt giá bán sỉ

Sau khi nhập các thông tin để thiết lập sản phẩm thì khi đó bạn sẽ thiết lập giá bán sỉ

Bạn click vào giá bán sỉ, khi đó sẽ hiện ra view cài đặt giá bán sỉ

Last updated