Chuyển kho

Khi không có nhu cầu nhập thêm hàng nhưng sản phẩm ở các kho lại có độ chênh lệch về số lượng tồn, bạn có thể chuyển hàng từ kho này sang kho khác và tạo phiếu chuyển kho để quản lí và theo dõi.

1. Tạo phiếu chuyển kho thủ công:

Bước 1: Tạo phiếu chuyển kho mới

Truy cập Sản phẩm -> chọn Chuyển kho

Bước 2: Điền thông tin phiếu:

Điền thông tin chi tiết của phiếu chuyển kho, trong đó:

Kho gốc: là kho chứa sản phẩm được xuất đi

Kho nhận: là kho nhận sản phẩm về

Tìm mẫu mã hoặc sản phẩm muốn nhập hàng: khi bạn chọn Mẫu mã và thêm, trong danh sách chỉ có mẫu mã bạn muốn chuyển kho. Nếu bạn chọn Sản phẩm, trong giỏ hàng sẽ hiển thị tất cả mẫu mã của sản phẩm đó (nếu sản phẩm có nhiều mẫu mã) và bạn có thể xoá bớt mẫu mã không cần thiết.

Số lượng: là số lượng sản phẩm bạn muốn chuyển kho nhưng không được phép lớn hơn số lượng có thể chuyển ở ô bên cạnh

Bước 3: Kiểm tra lại và Tạo phiếu:

Phiếu tạo xong sẽ ở trạng thái Chờ chuyển hàng

2. Chuyển kho hàng loạt bằng file Excel:

Nếu bạn có tự tổng hợp các sản phẩm, số lượng cũng như kho chuyển, kho nhận trong 1 file Excel thì có thể import file vào POS thay vì nhập tay từng phiếu

Nhập kho thành công, phiếu vừa tạo sẽ ở trạng thái Chờ chuyển kho.

3. Quyền chuyển kho

Trường hợp khi tạo phiếu chuyển kho từ kho A sang kho B.

Kho A

  • Nhân viên có quyền tạo phiếu chuyển kho thì sẽ tạo được phiếu chuyển kho có trạng thái là "Chờ chuyển".

  • Nhân viên có quyền hoàn tất chuyển kho thì sẽ chuyển được phiếu kiểm kho sang trạng thái "Đang chuyển".

Kho B

Nếu hàng tại kho B sắp hết, nhân viên thuộc kho B có quyền tạo phiếu chuyển kho từ kho A sang kho B.

  • Nhân viên có quyền tạo phiếu chuyển kho thì sẽ tạo được phiếu chuyển kho sang trạng thái là "Chờ chuyển".

  • Nhân viên có quyền hoàn tất chuyển kho thì sẽ chuyển được phiếu kiếm kho sang trạng thái "Hoàn tất".

Lưu ý:

  • Muốn chuyển trạng thái phiếu chuyển kho từ "Chờ chuyển kho" sang "Hoàn tất" luôn, thì nhân viên cần phải có quyền trên cả hai kho.

  • Nếu phiếu chuyển kho đang ở trạng thái "Đang chuyển kho" mà nhân viên muốn chuyển về trạng thái "Hoàn tất", thì nhân viên đó chỉ cần quyền trên kho nhận.

Last updated