Đơn đổi - trả hàng

1. Đổi hàng

Lưu ý: Chỉ những trạng thái đơn sau mới có thể đổi hàng: Đã gửi hàng, Đã nhận, Đã thu tiền, Đang hoàn, Hoàn 1 phần.

Bước 1: Tạo đơn đổi hàng

Có 2 cách tạo đơn đổi hàng:

Cách 1: Tạo từ view đơn hàng

Chọn mục Đơn hàng -> Chọn đơn hàng -> Đổi hàng

Cách 2: Tạo đơn đổi hàng ở mục Bán hàng, trả hàng

Vào mục đơn hàng, copy mã đơn hàng mà bạn muốn tạo đơn đổi hàng.

Chọn mục Bán hàng -> Trả hàng -> Đơn hàng -> Tìm kiếm(dán mã đơn bạn vừa copy) hoặc chọn mã đơn khác ở cột bên phải.

Bước 2: Tùy chỉnh thông tin đơn đổi hàng

Khi này bạn tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng muốn đổi phần Đổi hàng.

Các mục số liệu cần lưu ý:

  • Tiền từ đơn gốc = Tổng tiền trả = Tổng tiền trả hàng - Giảm giá đơn trả hàng

  • Phụ thu = Phí trả hàng

  • Tổng số tiền = Giá sản phẩm đổi + phụ thu + phí vận chuyển

  • Nếu Tổng số tiền > Tiền từ đơn gốc thì khách hàng phải trả thêm tiền cho shop

  • Nếu Tổng số tiền < Tiền từ đơn gốc thì shop phải trả lại tiền cho khách hàng.

Bấm Lưu để hoàn thành đơn đổi hàng

Để kiểm tra lại đơn đổi hàng: Chọn mục Đơn hàng -> trạng thái Đang đổi

2. Trả hàng

Lưu ý: Chỉ trả hàng với những đơn có trạng thái sau: Đã gửi hàng, Đã thu tiền, Đã nhận, Đang hoàn, Hoàn 1 phần.

Đê tạo đơn trả hàng, bạn hoàn toàn có thể thao tác như cách tạo đơn đổi hàng.

Tuy nhiên, đơn đổi hàngđơn trả hàng chỉ khác một chỗ. Đó là đơn trả hàng thì bạn sẽ không cần nhập tìm kiếm sản phẩm đổi.

Tiền đơn gốc - Ship - Giảm giá đơn hàng = COD: Là số tiền trả lại khách hàng sau khi hoàn thành đơn trả.

Để kiểm tra đơn trả hàng, bạn hãy chọn mục Đơn hàng -> Danh sách trả hàng

Bạn cần lưu ý đến các trạng thái của đơn trả hàng. Đơn trả hàng có 4 trạng thái. Tuy nhiên, đơn trả hàng thành công là đơn có trạng thái Hoàn tất, tức là sản phẩm trả đã đến tay shop.

Last updated