Nhân viên

Bạn sẽ cần thêm các nhân viên của mình vào cửa hàng và phân quyền phù hợp với từng vị trí. Bạn có thể phần quyền cho từng nhân viên tại từng kho hàng những quyền khác nhau.

Cấu hình nhân viên cho phép bạn thêm/ xóa nhân viên và phân quyền sử dụng trên cửa hàng. Bạn có thể thêm quyền cho một nhân viên riêng lẻ, hoặc nhiều nhân viên trong cùng một bộ phận có chung quyền giống nhau, hoặc tạo nhóm sale để theo dõi doanh thu bán hàng theo từng nhóm nhân viên.

Last updated